Privacyverklaring

Welkom bij Fiberklaar!

Deze Privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten, waaronder via onze Website (https://fiberklaar.be - hierna de “Website”).

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen via onze Website worden aangekondigd. Deze versie van de Privacyverklaring werd op 30 juni 2022 voor het laatst gewijzigd.

Andere relevante voorwaarden voor het bezoek aan en gebruik van onze Website zijn terug te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden en in ons Cookiebeleid die samen met deze Privacyverklaring één geheel uitmaken en gezamenlijk van toepassing zijn op je bezoek aan de Website.

Indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, verzoeken wij je vriendelijk geen gebruik te maken van de Website. In geval van vragen of bezorgdheden kun je ons te allen tijde contacteren via de onderstaande gegevens (zie punt 1).

 

1.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Fiberklaar BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Fiberklaar is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (0)760.540.475 (“Fiberklaar”, “wij” of “ons”).

 

2.  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1  De gegevens die je ons zelf bezorgt

In de eerste plaats ontvangen wij je persoonsgegevens wanneer je deze met ons deelt, via de Website of daarbuiten.

 • Dat kan bijvoorbeeld wanneer je één van onze evenementen bijwoont en je je persoonsgegevens opgeeft zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten (bv. via onze nieuwsbrief).
 • Daarnaast verzamelen wij de persoonsgegevens (zoals je naam, telefoonnummer, adres, handtekening, foto’s van de woning om de fiberaansluiting te lokaliseren) wanneer wij bij je langskomen om de plaatsing van een aansluiting voor te bereiden of om de fiberaansluiting te maken. Dit gebeurt via de informatie die je invult in onze home surveys, registratieformulieren en de verklaring gedoogplicht.
 • Ook verwerken wij je persoonsgegevens via ons contactformulier op onze Website. Je kunt dit contactformulier gebruiken om ons een vraag te stellen of om bepaalde informatie op te vragen. In het contactformulier dien je de verplichte informatie zoals je naam en je contactgegevens op te geven en kan je ons een persoonlijke boodschap sturen.
 • Verder verzamelen wij je persoonsgegevens ook als je solliciteert voor een vacature via de vacaturepagina op onze Website, dan wel ons een spontane sollicitatie verstuurt. Het gaat dan om je voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en alle informatie die je in je motivatiebrief vermeldt. Voor de selectie van kandidaten verwerken wij ook gegevens in verband met je professionele ervaring (bv. je profiel, gegevens over je voormalige werkgevers, beëindiging van je laatste tewerkstellingen en het geleverde werk en je bijzondere projecten), gegevens in verband met je opleiding (bv. je diploma’s, certificaten, stages en bijzondere opleidingen), je talenkennis, eventuele andere persoonlijke gegevens die je ons meedeelt bij je sollicitatie en je digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid voor ons publiek toegankelijk is.
 • Door een overeenkomst met ons te sluiten (bv. partners, dienstverleners, opdrachtnemers, aandeelhouders en bestuurders, etc.) ontvangen wij ook je persoonsgegevens (zoals je contactgegevens).

 

2.2  De gegevens die we van derden krijgen

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens ook ontvangen van andere partijen, zoals:

 • onze partners (bv. internet service providers (zoals Proximus), opdrachtnemers, verenigingen en hun leden of syndici);

Het kan ook gaan om persoonsgegevens (zoals coördinaten, adresgegevens en contactgegevens) die wij verkrijgen met het oog op je fiberaansluiting. Dat is het geval wanneer je in een gebied woont waar het Fiberklaar-glasvezelnetwerk beschikbaar is.

Onze opdrachtnemers voeren street surveys uit om de fiberaansluiting voor te bereiden. In dat geval verzamelen zij adresgegevens en beelden van straten.

 • van je werkgever.

Dat laatste is bv. het geval wanneer wij een overeenkomst hebben met een contractspartij (bv. een leverancier of opdrachtnemer) voor wie je werkzaam bent of voor wiens rekening je diensten levert aan Fiberklaar.

Het gaat hierbij om gegevens zoals je naam, e-mailadres en, in bepaalde gevallen, je cv en/of de referenties naar je eerdere werkzaamheden, die ons worden verstrekt door onze contractspartij.

2.3  De gegevens die we automatisch verzamelen

Ten slotte zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze Website, bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers, populaire pagina’s op onze Website, enz. Hiertoe registreren wij je IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze Website benadert.

We verzamelen ook persoonlijke gegevens op basis van cookies. Zie hieromtrent meer uitgebreid in ons Cookiebeleid.

In het kader van de wetgeving inzake elektronische communicatie zijn wij verplicht om bepaalde gegevens bij te houden. Het gaat hierbij om identificatiegegevens van de gebruiker en het communicatiemiddel, communicatiegegevens (zonder de inhoud van de communicatie) en gegevens over de toegang tot en de verbinding van de eindapparatuur met het netwerk en met de dienst en over de plaats van die apparatuur, inclusief het netwerkaansluitpunt. Deze gegevens worden bewaard gedurende twaalf maanden, vanaf de datum van de communicatie.

3.  Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonsgegevens?

3.1  Om je vragen te beantwoorden

Als je ons contacteert (bv. via het contactformulier of het sollicitatieformulier op de Website), zullen wij de persoonsgegevens die je ons bezorgt, gebruiken om met je in contact te treden en om je vraag te beantwoorden.

Hiervoor verwerken wij gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, gemeente, je correspondentie met Fiberklaar en alle andere persoonsgegevens die je ons bezorgt die relevant zijn om je vraag te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om de vragen die ons worden gesteld te kunnen beantwoorden.

3.2  Voor selectie en rekrutering

Wij verwerken je persoonsgegevens ook voor het beheer van vacatures en van sollicitaties.

Het gaat dan om je persoonlijke en professionele gegevens zoals beschreven in punt 2.1.

De verwerking van de gegevens is dan ten eerste gebaseerd op precontractuele verplichtingen (bv. als je ons een sollicitatie opstuurt). De verschaffing van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de latere arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst te kunnen sluiten. Het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft als gevolg dat wij je kandidatuur niet in acht kunnen nemen. Ten tweede is de verwerking van je persoonsgegevens ook gebaseerd op je toestemming (bv. indien je een referentie opgeeft). Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming terug in te trekken (cf. punt 8). Verder beroepen we ons ook op ons gerechtvaardigd belang om de selectie- en rekruteringsprocedure goed te kunnen uitvoeren en naar de toekomst toe te kunnen verbeteren (bv. een passende beoordeling te kunnen maken in het geval we je digitale aanwezigheid nagaan en het bijhouden van een databank van cv’s met het oog op een eventuele latere aanwerving).

3.3  Om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketingdoeleinden

Wij verwerken gegevens voor prospectie- en promotiedoeleinden en (direct) marketing. Hierdoor kunnen wij je bereiken en kunnen wij je op de hoogte brengen van het feit of je in aanmerking komt voor een fiberaansluiting. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld uitnodigen voor en herinneren aan onze evenementen en kan je je aansluiten bij onze nieuwsbrief.

We verwerken hiervoor hoofdzakelijk persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, je adresgegevens en coördinaten.

Wij kunnen deze gegevens ook doorgeven aan partners (bv. internet service providers, syndici, aannemers), bv. om een internetaansluiting voor te stellen.

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van je toestemming, hetzij op grond van ons gerechtvaardigd belang om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. Je bent vrij om te kiezen of je ons je persoonsgegevens voor dit doeleinde verstrekt en je hebt te allen tijde het recht om je toestemming terug in te trekken (cf. punt 8).

 

3.4  Om fiberaansluitingen te kunnen aanbieden, beheren en ondersteunen

Wij verwerken de gegevens verkregen in de street surveys om (zoals beelden van straten en huizen en adresgegevens) zodat onze opdrachtnemers kunnen bepalen waar en hoe we fiberkabels kunnen installeren. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens voor het beheer van de adressen waar er een fiberaansluiting passeert, waar er een fiberaansluiting kan worden gelegd of reeds is gelegd. Dit laat ons toe om fiberaansluitingen te kunnen aanbieden. Verder verwerken we ook je persoonsgegevens om je aansluiting te kunnen uitvoeren en beheren en om achteraf support te kunnen geven indien je dit zou wensen.

We verwerken hiervoor je naam, adresgegevens, coördinaten, handtekening en foto’s van je woning.

Wij kunnen het feit dat er een fiberaansluiting is op je adres doorgeven aan partners (bv. internet service providers), zodat zij internetdiensten kunnen aanbieden. Wij baseren ons voor deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om internetdiensten te faciliteren.

Wij verwerken deze gegevens op grond van je toestemming of ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en onze overeenkomsten met partners te kunnen uitvoeren. Indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming terug in te trekken (cf. punt 8).

3.5  Voor leveranciersbeheer

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze leveranciers (bv. onze opdrachtnemers).

Het gaat hierbij om gegevens zoals je naam, e-mailadres en, in bepaalde gevallen, je cv en/of de referenties naar je eerdere werkzaamheden, die ons worden verstrekt door onze contractspartij.

De verwerking van de gegevens is dan gebaseerd op de uitvoering van onze overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om onze overeenkomsten met onze leveranciers te kunnen uitvoeren.

3.6  Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen

Wij verwerken in sommige gevallen je persoonsgegevens (bv. contactgegevens van opdrachtnemers, bestuurders of aandeelhouders) om onze wettelijke verplichtingen na te leven (zoals een werfcontrole uitvoeren of een aandeelhoudersregister bij te houden).

Specifiek in het kader van de wetgeving inzake elektronische communicatie zijn wij verplicht om bepaalde gegevens bij te houden. Het gaat om identificatiegegevens van de gebruiker en het communicatiemiddel, communicatiegegevens (uitgezonderd de inhoud van de communicatie) en gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de eindapparatuur met het netwerk en met de dienst en met betrekking tot de plaats van die apparatuur, inclusief het netwerkaansluitpunt. Deze gegevens worden bewaard gedurende twaalf maanden, vanaf de datum van de communicatie.


3.7  Voor het technisch en functioneel beheer van onze Website, het bijhouden van statistieken

Wij verwerken persoonsgegevens verkregen o.m. via cookies voor het technisch en functioneel beheer van onze Website, om ervoor te zorgen dat onze Website gemakkelijk te gebruiken is, om statistieken te verzamelen (bv. om het bezoekersaantal van de Website te meten en om de meest bezochte pagina’s te meten). Via je gegevens kunnen wij onze Website beveiligen en nagaan hoe onze Website wordt gebruikt waardoor wij de inhoud en de lay-out ervan kunnen verbeteren.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, je locatie en het tijdstip en de duur van je bezoek.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op je toestemming (via onze cookiebanner) of op het gerechtvaardigde belang van Fiberklaar om een goed functionerende en veilige Website en pagina's met voor jou relevante inhoud aan te bieden. Indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming terug in te trekken (cf. punt 8).

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Fiberklaar, zie ons Cookiebeleid.

 

4.  Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Je mag erop rekenen dat wij je privacy zoveel als mogelijk willen beschermen. In deze context willen wij het delen van je persoonsgegevens met derden minimaliseren.

 • Binnen Fiberklaar delen we je gegevens alleen met degenen die er toegang toe moeten hebben (bv. om je vraag te beantwoorden).
 • Wij doen een beroep op zorgvuldig uitgekozen en betrouwbare dienstverleners om bepaalde (verwerkings-)activiteiten uit te voeren, zoals voor HR-diensten, IT-diensten, direct marketing (denk aan een e-mailprogramma, ERP-programma, CRM-programma, mediapartners, wholesalers, enz.).
 • Wij geven je gegevens ook door aan partners, zoals internet service providers om je internetdiensten te kunnen aanbieden.
 • We bezorgen je gegevens aan opdrachtnemers die namens ons home surveys uitvoeren of aan opdrachtnemers die street surveys uitvoeren. Wij sluiten verwerkingsovereenkomsten met deze partijen die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens.
 • We kunnen persoonsgegevens ook delen met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die gegevens op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak.
 • Ten slotte kunnen we bij een reorganisatie, splitsing, inbreng van bedrijfstak, fusie of verkoop van de onderneming alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij(en).

 

5.  Sturen wij je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij verwerken je persoonsgegevens zelf niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Fiberklaar werken, je persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Als dat het geval is, zal Fiberklaar erover waken dat er een adequaatheidsbesluit (artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) bestaat voor het land waarnaar gegevens worden doorgestuurd of dat er standaardcontractbepalingen (artikel 46, lid 2 AVG) worden gesloten, dan wel dat andere passende waarborgen worden genomen volgens Hoofdstuk V van de AVG.

Indien je vragen hebt over de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EER of indien je een kopie van de relevante documenten wenst te verkrijgen, kun je een gedateerd en ondertekend verzoek indienen bij Fiberklaar (cf. contactgegevens onder punt 1).

 

6.  Hoe bewaren en beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, rekening houdende met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien er geen meer specifieke bewaartermijn is bepaald, houden we je gegevens gedurende de verjaringstermijn bij die doorgaans 10 jaar is. We kunnen je gegevens langer bijhouden in het kader van een (dreigende) klacht of geschil om onze belangen te verdedigen.

De persoonsgegevens die we in het kader van een vraag of verzoek ontvangen (inclusief een sollicitatie via de Website), zullen we voor beperkte tijd bijhouden in een bestand om verdere opvolging van je verzoek mogelijk te maken. Wij hanteren een standaardtermijn van 1 jaar of zo lang als nodig voor de verwerking van je vraag of verzoek. Na deze termijn zullen wij deze gegevens wissen indien deze niet meer relevant zijn in functie van de vraag of het verzoek (dit geldt uiteraard niet wanneer we een contractuele relatie aangaan, wanneer je bij ons in dienst treedt als werknemer of dienstverlener, wanneer er een discussie zou bestaan enz.). Wij houden je gegevens voor een redelijke periode bij indien je toestemming hebt gegeven om in de wervingsreserve te worden opgenomen.

 • De persoonsgegevens die we in het kader van de surveys ontvangen (bv. de beelden uit de street survey) en voor het uitvoeren van onze diensten (bv. in de home survey, het registratieformulier, de verklaring gedoogplicht) zullen we bewaren voor een termijn van 10 jaar.
 • De persoonsgegevens die we ontvangen van leveranciers, zelfstandigen die een dienst verlenen of andere partijen waarmee we een overeenkomst afsluiten, houden we ook bij voor een periode van 10 jaar.
 • Voor de gegevens die wij verplicht zijn te verzamelen in het kader van de Wet inzake de elektronische communicatie (zie punt 6) hanteren wij een wettelijke verplichte bewaartermijn van 12 maanden.
 • Voor de bewaartermijn van gegevens die we verkrijgen via cookies verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Fiberklaar hecht veel belang aan de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's, om de persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, tegen ongewild verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

7.  Wat met hyperlinks naar andere websites en sociale media?

7.1  Links op onze Website

Onze Website kan verwijzingen naar andere websites bevatten (bv. naar sociale mediaplatformen en hyperlinks), die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Houd er rekening mee dat het aanklikken van deze links je zal omleiden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, privacyverklaringen (zie voor Facebook en LinkedIn) en cookiebeleid van toepassing zijn. Fiberklaar neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites of platformen in dit verband, zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden, privacyverklaringen en cookiebeleid zorgvuldig te lezen alvorens van die websites of platformen gebruik te maken.

7.2  Sociale mediapagina’s van Fiberklaar

Fiberklaar heeft pagina’s op Facebook en LinkedIn. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, zullen je persoonsgegevens worden overgedragen naar de sociale mediaoperator door het gebruik van cookies.

Sociale mediaoperatoren kunnen informatie verkrijgen zoals de websites die je op dat moment bezoekt of in het verleden hebt bezocht en je IP-adres. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, is het mogelijk dat Fiberklaar geaggregeerde gegevens ontvangt van de respectievelijke sociale netwerken in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bezocht door de gebruikers van sociale media.

 

8.  Wat zijn je rechten over je persoonsgegevens?

De privacywetgeving geeft je verschillende rechten en wij nemen informatie over deze rechten en de uitoefening ervan ernstig.

Je hebt het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van je verwerken, om deze te corrigeren, te verwijderen of om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt ook de mogelijkheid om je toestemming te allen tijde in te trekken, maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van je toestemming hebben uitgevoerd.

Wij willen de uitoefening van deze rechten zo gemakkelijk mogelijk maken!

Eventuele vragen over je rechten, om deze uit te oefenen of vragen over deze Privacyverklaring kun je richten aan Fiberklaar via de contactgegevens die staan vermeld in punt 1 van deze Privacyverklaring (“Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?”). Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Daarnaast kunnen we je wel aanvullend vragen om een afdoende bewijs van je identiteit te bezorgen (bv. kopie van je identiteitskaart) in overeenstemming met de wettelijke vereisten en dit teneinde de privacy van anderen te beschermen.

In bepaalde gevallen kunnen we je verzoek weigeren, wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan, wanneer er een uitzondering geldt, of wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zou zijn.

Hoewel wij er uiteraard de voorkeur aan geven om eventuele problemen rechtstreeks met je op te lossen, willen wij je erop wijzen dat je altijd het recht hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kun je een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

 

9.  Vragen?

Indien je verdere vragen over deze Website of over deze Privacyverklaring hebt, kan je je richten tot Fiberklaar via e-mail op privacy@fiberklaar.be. Je vragen komen dan terecht bij de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor de opvolging van vragen inzake bescherming van persoonsgegevens en deze persoon zal je vraag snel behandelen.