Corporate

Fiberklaar stelt zijn sociaal engagement voor

Corporate - 16 juni 2023
Fiberklaar stelt zijn sociaal engagement voor

Integriteit, respect voor de geldende wetgeving en het welzijn van onze interne en externe medewerkers, zijn enkele van de kernwaarden van Fiberklaar. Voor ons is het belangrijk dat deze waarden door iedereen worden gerespecteerd.

Om dit te bereiken, richten we ons op de volgende punten:

  • Het is belangrijk dat zowel de gemeenten waar Fiberklaar zijn netwerk uitrolt als hun burgers kunnen communiceren met de mensen ter plaatse. Daarom zorgen we ervoor dat de werfleiders Nederlands spreken, wat een contractuele verplichting is die Fiberklaar aan zijn aannemers oplegt.
  • Wij hanteren een zerotolerantiebeleid voor aannemers of onderaannemers voor zwartwerk of illegale tewerkstelling. Als we bij aannemers overtredingen vaststellen, hetzij via onze eigen controles, hetzij door controles van derde partijen of in geval overtredingen worden vastgesteld door bevoegde instanties, stoppen wij definitief elke samenwerking met deze (onder)aannemer.
  • Wij werken niet met mensen of bedrijven die verdacht worden van criminele handelingen of corruptie.
  • Elke maand voeren we ongeveer 100 externe controles uit om de veiligheid van onze werven te garanderen en de naleving van de wetgeving inzake welzijn op het werk te waarborgen. Onze controleurs hebben een checklist van meer dan 100 items die ze per controle moeten scoren

Daarnaast gaat Fiberklaar vijf verbintenissen aan om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden worden gerespecteerd:

 1. Kwaliteitseisen voor de partners van Fiberklaar

Fiberklaar maakt er een erezaak van om ervaren aannemers te selecteren waarmee we op lange termijn een vertrouwensrelatie opbouwen. Alle aannemers en onderaannemers die met Fiberklaar samenwerken, moeten bewijzen dat ze gecertificeerd zijn door een label, attest of certificaat. Deze certificering bewijst dat ze de nodige preventiemaatregelen in acht nemen. Daarnaast is de naleving van fundamentele rechten en normen een contractuele verplichting voor alle aannemers van Fiberklaar.

Bij niet-naleving van de hierboven beschreven kwaliteitscriteria zal Fiberklaar de samenwerking met de partner en/of onderaannemer beëindigen als een flagrante inbreuk wordt vastgesteld, of wanneer de partner en/of onderaannemer het door Fiberklaar gemelde probleem niet binnen een bepaalde termijn heeft opgelost.

Om de kwaliteitseisen die we opleggen te toetsen, wordt elke week per werf gemiddeld tussen de 17 en 20 uren aan controles uitgevoerd door een externe partij. Vastgestelde problemen staan op de agenda van ons maandelijks overleg met de aannemer, waar we ook verbeterpunten bespreken die we daarna implementeren om toekomstige issues te vermijden.

2. Beperking van de niveaus van onderaanneming

Om een volledig overzicht te behouden, moet elke aannemer van Fiberklaar die een beroep wil doen op onderaannemers, voor de start van de werkzaamheden, hiervoor de uitdrukkelijke toestemming krijgen van Fiberklaar. Er worden per aannemer of samenwerking van aannemers (“joint ventures”) slechts twee niveaus van onderaanneming toegestaan, met uitzondering van zelfstandige kraanmannen en zelfstandige chauffeurs (met vrachtwagen). Fiberklaar vraagt zijn partners ook regelmatig om de naleving van de geldende normen te bevestigen, met name op het gebied van ethiek, veiligheid en het welzijn van de werknemers.

3. Het welzijn van de werknemers waarborgen

Als opdrachtgever zet Fiberklaar zich in om risico's zoveel mogelijk te voorkomen en een echte veiligheidscultuur op de werkplek te ontwikkelen. Elke werf van Fiberklaar wordt bezocht door een veiligheidstoezichter en/of -coördinator. Zij controleren of de door de regelgeving opgelegde welzijns- en veiligheidsnormen correct worden toegepast. Na elk bezoek wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt met eventuele actiepunten voor de partner. Als er flagrante schendingen worden vastgesteld, kan Fiberklaar vragen de werf op kosten van de aannemer stil te leggen. Elk maand wordt een bijeenkomst met de aannemer georganiseerd om de geconstateerde problemen te bespreken en de maatregelen te treffen om ze te verhelpen.

4. Onze kennis delen met aannemers

Naast de veiligheidsnormen die voor elke werf worden opgelegd, deelt Fiberklaar regelmatig zijn kennis over glasvezel en de specifieke veiligheidsbeginselen van de werven met zijn aannemers. We voorzien ook toolbox fiches en werken continu onze processen bij.

5. Vergadering met de inspectiediensten die belast zijn met het toezicht op de sociale wetgeving

Fiberklaar verbindt zich ertoe een nauwe samenwerkingsrelatie te onderhouden met de inspectiediensten die belast zijn met het toezicht op de sociale wetgeving, om samen de naleving van de wettelijke bepalingen te waarborgen.